واحد فنی | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

واحد فنی

مقداد روحی

مدیر خدمات پس از فروش و واحد تحقیق و توسعه

09124331599

عبداله عزیزی

مهندس ساخت و تولید

تیم فنی و مهندسی