فرودگاه ها | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

فرودگاه ها

ردیف

استان

مرکز استان

نوع سازمان

نوع ماشین

مدل ماشین

تعداد

سال تاریخ تحویل

1

آذربایجان شرقی

تبریز

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

G50

1

1387

2

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

اوره پاش

RUN WAY COMBI

1

1387

3

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

G33

1

1387

4

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

G50

1

1387

5

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP3000-600

1

1387

6

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP3000-600

1

1387

7

تهران

مهرآباد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

اوره پاش

RUN WAY COMBI

1

1387

8

تهران

مهرآباد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP3000-600

1

1387

9

تهران

مهرآباد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP3000-600

1

1387

10

خراسان رضوی

هاشمی نژاد مشهد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP3000-600

1

1387

11

خراسان رضوی

هاشمی نژاد مشهد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

G40K

1

1387

12

اصفهان

شهید بهشتی

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

13

گیلان

رشت

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FKS

1

1393

14

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP470

1

1393

15

تهران

امام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP470

1

1393

16

مازندران

ساری

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

17

مازندران

ساری

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

18

گرگان

گرگان

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

19

گرگان

گرگان

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

20

اذربایجان غربی

ارومیه

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1393

21

اذربایجان غربی

ارومیه

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FKS

1

1393

22

کردستان

سنندج

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

SP300

1

1394

23

کردستان

سنندج

شرکت مادر فرودگاههای کشور

اوره پاش

IGLOO

1

1394

24

خراسان رضوی

مشهد

شرکت مادر فرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1394

25

خراسان رضوی

مشهد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1394

26

خراسان رضوی

مشهد

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FK

1

1394

27

گیلان

رشت

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

FKS

1

1394

28

کرمان

کرمان

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

Pars 220

2

1394

29

ایلام

ایلام

شرکت مادرفرودگاههای کشور

برف روب

Pars 220

2

1394