شهرداری | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

شهرداری ها

 


ردیف

استان

شهر یا دهستان

نوع سازمان

نوع ماشین

مدل ماشین

تعداد

سال تحویل

1

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

2

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

3

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

4

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

5

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

6

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

7

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

8

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

9

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

10

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

11

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

12

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

13

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

14

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

15

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

16

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

17

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

18

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1384

19

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

20

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

21

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

22

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

23

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

24

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

25

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1384

26

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

27

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

28

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

29

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

30

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

31

البرز

شهر جدیدهشتگرد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

32

البرز

شهر جدیدهشتگرد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

33

البرز

شهر جدیدهشتگرد

شهرداری

برف روب کامیونی

SP300

1

1386

34

البرز

هشتگرد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

35

البرز

هشتگرد

شهرداری

برف روب کامیونی

G33

1

1386

36

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

37

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

38

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

39

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

40

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1386

41

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1386

42

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1386

43

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1386

44

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1386

45

تهران

شهریار

شهرداری

برف روب کامیونی

G33

1

1386

46

تهران

شهریار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

47

خراسان رضوی

مشهد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1386

48

خراسان رضوی

مشهد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1386

49

خراسان رضوی

مشهد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1386

50

کرمان

سرچشمه

شهرداری

نمک پاش شن پاش

TMK

1

1386

51

مرکزی

اراک

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1386

52

همدان

همدان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

53

همدان

همدان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

54

همدان

همدان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

55

همدان

همدان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1386

56

البرز

کوهسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

57

البرز

کوهسار

شهرداری

برف روب کامیونی

G33

1

1387

58

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

59

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

60

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

61

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

62

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

63

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

64

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

65

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

66

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

67

تهران

تهران

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

68

تهران

باقرشهر

شهرداری

برف روب کامیونی

G33

1

1387

69

زنجان

زنجان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1387

70

زنجان

زنجان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1387

71

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

72

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

73

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

74

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

75

مرکزی

اراک

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1387

76

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

77

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

78

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

EPO MINI5

1

1387

79

سمنان

گرمسار

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1387

80

مرکزی

اراک

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SW

1

1387

81

البرز

شهر جدیدهشتگرد

شهرداری

برف روب کامیونی

SP300

1

1388

82

البرز

هشتگرد

شهرداری

برف روب کامیونی

G22

1

1388

83

آذربایجان غربی

ارومیه

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

84

آذربایجان غربی

ارومیه

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

85

آذربایجان غربی

مهاباد

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

86

آذربایجان غربی

میاندوآب

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

87

آذربایجان غربی

خوی

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

88

آذربایجان غربی

بوکان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

89

آذربایجان غربی

ایواوغلی

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

90

آذربایجان غربی

قره ضیاءالدین

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

91

آذربایجان غربی

نقده

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

92

آذربایجان غربی

سردشت

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

93

کهکیلویه وبویراحمد

یاسوج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1388

94

زنجان

زنجان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1389

95

زنجان

زنجان

شهرداری

برف روب کامیونت

FKM

1

1389

96

زنجان

زنجان

شهرداری

برف روب کامیونت

FKM

1

1389

97

زنجان

زنجان

شهرداری

برف روب کامیونت

FKM

1

1389

98

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1389

99

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1389

100

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1389

101

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

102

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

103

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

104

البرز

کرج

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

105

زنجان

زنجان

شهرداری

نمک پاش

AST

1

1390

106

زنجان

زنجان

شهرداری

نمک پاش

AST

1

1390

107

اردبیل

اردبیل

شهرداری

برف روب کامیونت

FKM

1

1391

108

گلستان

گرگان

شهرداری

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

109

گلستان

گرگان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1391

110

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1391

111

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1391

112

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1391

113

همدان

همدان

شهرداری

برف روب کامیونی

FK

1

1391

114

تهران

تهران

شهرداری

آبنمک پاش

Virtus AST

1

1392

115

تهران

تهران

شهرداری

میکسر

Epomix

1

1392

116

تهران

تهران

شهرداری

جت پاور

Jet Power

1

1392

117

تهران

بومهن

شهرداری

نمک پاش

Sirius AST

1

1393

118

تهران

دماوند

شهرداری

برف روب

Pars 330

2

1394

119

تهران

دماوند

شهرداری

برف روب

Pars 220

2

1394

120

تهران

دماوند

شهرداری

نمک پاش

Arash

2

1394

121

مرکزی

شهباز

شهرداری

برف روب

Pars 220

1

1394