سایر مشتریان | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

سایر ارگان هاردیف

استان

شهر یا دهستان

نام سازمان

نوع ماشین

مدل ماشین

تعداد

سال تحویل

1

تهران

تهران

دانشگاه علوم و تحقیقات

نمک پاش

Igloo

1

1394

2

کرمان

کرمان

صنایع ملی مس ایران

برف روب

Igloo

1

1394

3

تهران

تهران

وزارت دفاع

برف روب

pars 220

1

1394

4

تهران

تهران

وزارت دفاع

برف روب

pars 330

1

1394

5

تهران

تهران

سازمان نوسازی عباس آباد

برف روب

pars 220

1

1394

6

مازندران

بندر انزلی

سازمان کشتیرانی بندر انزلی

برف روب

pars 180

1

1394

7

مازندران

بندر انزلی

سازمان کشتیرانی بندر انزلی

برف روب

pars 180

1

1394