ادارات راه و شهرسازی | مهندسی بین المللی پارسی راد ایرانیان

ادارات راه و شهرسازیردیف

استان

مرکز استان

نوع سازمان

نوع ماشین

مدل ماشین

تعداد

سال تاریخ تحویل

1

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

یونیماگ

U400

1

1387

2

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

یونیماگ

U400

1

1387

3

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

برف خور

SF72E

1

1387

4

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

برف خور

SF72E

1

1387

5

مرکزی

اراک

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

SP300

1

1388

6

کرمانشاه

کرمانشاه

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

G33

1

1388

7

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

G33

1

1388

8

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

SP300

1

1388

9

خوزستان

اهواز

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1388

10

همدان

همدان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

11

همدان

همدان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

12

همدان

همدان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

13

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

14

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

15

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

16

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

17

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

18

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

19

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

20

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

21

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

22

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

23

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

24

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

25

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

26

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

27

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

28

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS SE

1

1389

29

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1389

30

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

یونیماگ

U400

1

1389

31

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1389

32

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

33

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

34

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

35

قزوین

قزوین

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

36

کردستان

کردستان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

37

کردستان

کردستان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

38

مازندران

ساری

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

39

مازندران

ساری

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

40

مازندران

ساری

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

41

مازندران

ساری

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

42

مرکزی

اراک

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

43

مرکزی

اراک

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

44

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

45

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

46

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

47

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

48

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

49

فارس

شیراز

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

50

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

یونیماگ

U400

1

1390

51

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

یونیماگ

U500

1

1390

52

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1390

53

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1390

54

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SW

1

1390

55

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SW

1

1390

56

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

57

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

58

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

59

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

60

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

61

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

62

خوزستان

اهواز

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

IGLOO

1

1390

63

خوزستان

اهواز

راه وشهرسازی

یونیماگ

U500

1

1390

64

خوزستان

اهواز

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1390

65

آذربایجان غربی

ارومیه

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

66

آذربایجان غربی

ارومیه

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

67

آذربایجان غربی

ارومیه

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

68

آذربایجان غربی

ارومیه

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1390

69

ایلام

ایلام

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

70

ایلام

ایلام

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

71

ایلام

ایلام

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

72

ایلام

ایلام

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

73

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

74

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

75

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

76

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

77

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

78

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

79

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

80

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

81

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

82

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

83

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

84

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

85

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

86

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

87

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

88

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونت

FKM

1

1391

89

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

90

همدان

همدان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1391

91

همدان

همدان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1391

92

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

93

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1392

94

قم

قم

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

95

قم

قم

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1392

96

اردبیل

اردبیل

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

97

تهران

تهران

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

98

تهران

تهران

راه وشهرسازی

برف روب کامیونی

FK

1

1392

99

همدان

همدان

راه وشهرسازی

نمک پاش شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

100

همدان

همدان

راه وشهرسازی

آبنمک پاش

Virtus AST

1

1392

101

همدان

همدان

راه وشهرسازی

میکسر

Epomix

1

1392

102

همدان

همدان

راه وشهرسازی

جت پاور

Jet Power

1

1392

103

همدان

همدان

راه وشهرسازی

آبنمک پاش

Virtus AST

1

1392

104

همدان

همدان

راه وشهرسازی

جت پاور

Jet Power

1

1392

105

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

آبنمک پاش

Virtus AST

1

1392

106

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

میکسر

Epomix

1

1392

107

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

جت پاور

Jet Power

1

1392

108

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

آبنمک پاش

Virtus AST

1

1392

109

زنجان

زنجان

راه وشهرسازی

جت پاور

Jet Power

1

1392

110

آذربایجان غربی

ارومیه

راه وشهرسازی

نمک پاش و شن پاش

SIRIUS AST

1

1392

 

صفحه بعدی >